KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Geleceğe güvenle bakan bir Bayrampaşa için eski yapıların deprem riskine karşı yenilenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda sunulan kentsel dönüşüm, kentsel tasarım ve planlama hizmetleri ile mekânsal gelişimin sağlandığı insan odaklı, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek kimlikli bir Bayrampaşa hedefi ile çalışmalarımız devam etmektedir.

SUNULAN HİZMETLER

 1. Riskli Alan Çalışmaları
 1. 6306 sayılı yasa kapsamında “riskli alan” ilan edilen alanlara yönelik dönüşüm projelerinin yürütülmesi,
 2. 5393 sayılı yasa kapsamında “kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ilanı ve bu alana ilişkin projelerin yürütülmesi,
 1. Riskli Yapı Çalışmaları
 1. Riskli Yapı Tespiti
 1. Bayrampaşa İlçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlarca 6306 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan riskli yapı tespit raporlarının 17/03/2014 tarihinden itibaren incelenmesi,
 2. Yapılan incelemede eksiklik ya da yanlışlık tespit edilmesi halinde raporların düzeltilmek üzere raporu düzenleyen kurum ve kuruluşa iade edilmesi,
 3. Raporlarda herhangi bir eksiklik ve yanlışlık bulunmuyor ise, rapora konu riskli yapının en geç on iş günü içerisinde ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmesi,
 4. Tapu müdürlüklerince ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapılmasından sonra maliklerce riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde, itirazın Teknik Heyetçe değerlendirilmesi maksadıyla, itiraz dilekçesi ile birlikte riskli yapı tespit raporunun İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne gönderilmesi hususlarında Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.
 1. Kira ve Taşınma Yardımları

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait 04/12/2014 tarih, 15527817/24704 sayılı yazısı ile, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında 01/12/2014 tarihli 13241842/506/9451 sayılı Bakan Olur’una istinaden;

 1. Riskli yapı hak sahiplerinin kira yardımı başvurularının alınması ve incelenmesi,
 2. İncelemede eksiklik veya yanlışlık tespit edilmesi halinde düzeltilmek üzere hak sahiplerine iadesi,
 3. Eksiklik bulunmuyor ise, başvurusu uygun bulunan hak sahiplerinin listesi ve ödeme planlarının her ay Bakanlık’a gönderilmesi hususlarında; Müdürlüğümüze yetki devri yapılmıştır. Müdürlüğümüzce kira başvuruları 2015 yılı itibariyle alınmaya başlanmıştır.

Kira yardımı ve Taşınma Masrafları başvuru dilekçeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu’na göre değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 1. Pay Satışı

6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin 15/A Maddesi kapsamında riskli yapıların bulunduğu parsellerde, hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve işlemlerin belediyelerce yapılması; zikredilen Yönetmeliğin 15/A Maddesi uyarınca kurulması gereken “Bedel Tespit Komisyonu” ile “Satış Komisyonu”nun belediyeler bünyesinde teşkil edilmesi ve satılacak hisselerin anlaşan diğer maliklerce alınmak istenmemesi durumunda söz konusu hisselerin rayiç bedeli ilgili belediyesince ödenmek şartıyla belediyece satın alınması veya anlaşan diğer maliklerce satın alınmak üzere yeniden satışa çıkarılması hususlarında 01/02/2018 tarihinden itibaren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08/01/2018 tarih ve 4840 sayılı Olur’una istinaden görev ve yetki alanları ile sınırlı olmak üzere Belediyemiz yetkilendirilmiştir.

 1. Mimari Estetik Komisyonu Çalışmaları
 2. Planlama Çalışmaları

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı doğrultusunda yapmak ve/veya yaptırmak, parsel maliklerinin taşınmazlarına ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı tekliflerinin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planına uygunluğunu inceleyerek ve kurum görüşlerini alarak Belediye meclisine sunmak. Büyükşehirden onanarak gelen plan tadilatlarını usulune uygun duyurmak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. Planlama verilerinin dijital ortama aktarılmasını sağlamak. Kültürel Valıklıklarımıza yönelik olarak koruma ilkeleri doğrultusunda projelendirme çalışmalarını yapmak ve yaptırmak.

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2

444 1 990 - 1071 Dahili

Sıkça Sorulan Sorular

1.    Kentsel dönüşüm nedir?

Mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

2.    Kentsel dönüşüme nasıl başvuru yapılır?

Vatandaşlar yapılarının risk tespitini, Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle yaptırabilirler. 

3.    6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yapı maliklerine ve kiracılara ne gibi avantajlar sağlıyor?

 Kira yardımı veya Kredi desteği ile noter harç ve vergilerden muafiyet imkanı sağlamaktadır. 

4.    Riskli Bina kararı nasıl veriliyor? Süreç nasıl ilerliyor?

Bakanlıkça lisanslandırılmış kurumların karot alması ve diğer gerekli belgelerin hazırlanması ile belediyelerin kentsel tasarım müdürlüğüne başvuru yapılır. Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde İdareye bildirilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya İdareler raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletilir. 

5.    2/3 çoğunluk şartı ne demek?

Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yeniden yapılabilmesi için bina maliklerinin sahip olduğu toplam hisse miktarı üzerinden 2/3 oranındaki çoğunluğun rızasının olması gerektiği anlamına gelmektedir.

6.    Riskli yapıya itiraz hakkım var mı?

İlgili tapu müdürlüğünün göndermiş olduğu tebligatla beraber 15 iş günü içerisinde ilgili belediyenin kentsel tasarım müdürlüğüne itiraz dilekçesi verilir.

7.    Anlaşmaya katılmayan maliklerin durumu ne olacak?

2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.

8.    Binamızı kaç gün içerisinde boşaltmamız gerekiyor?

Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir.

9.    Kanun kapsamında yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

6306 sayılı Kanun kapsamında, yapısı riskli olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Bakanlıkça faiz desteği verilmektedir. Hak sahibi bazında üst limit 400.000-TL’dir. Ayrıca Kredi desteğinden faydalanmayan maliklere 18 ay boyunca -güncel tutar- 1150-TL Kira yardımı yapılmaktadır. Kiracılar için iki (2) kira bedeli olan 2.300-TL Taşınma yardımı yapılmaktadır. 

10.    Kira yardımından kimler faydalanabilir?

Yapı kimlik numarası oluşturulduğu tarihte Hak sahibi ve sınırlı ayni hak sahibi olan kişiler kira yardımından faydalanabilirler. 

11.    Kira yardımı için gerekli şartlar nelerdir?

Kira yardımı alabilmeniz için Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binalarda riskli yapı kayıt tarihinde tapu adınıza kayıtlı olması gerekmektedir. 

Taşınmazda ikamet ediliyorsa tahliye tarihinden itibaren 1 sene içerisinde, ikamet edilmiyorsa yıkım ruhsatından sonra 3 ay içerisinde kira yardımı başvurusunun yapılması gerekmektedir.

12.    Bir dairem ve bir işyerim var, işyerimden kira yardımı alabilir miyim?

Maliklere ikamet şartı aranmaksızın, aynı türden en fazla (1) bağımsız bölüm için kira yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda, maliklerin farklı türden (1) konut + (1) işyeri için yapacakları kira yardımı başvuruları değerlendirilebilecektir.

13.    Binamızın erken bitmesi durumunda kira yardımı kesilir mi?

Kira yardımı süresi 18 aydır. Bu süreden önce kira yardımı kesilmesi söz konusu değildir. 

14.    Başvuru yapan malikin vefatı durumunda izlenecek yol nedir?     

Hak sahibinin kira yardımı ödemeleri devam ederken vefat etmesi durumunda, ödeme planı durdurularak kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesi sağlanacaktır. Bunun için, Müdürlük/Belediyeler tarafından varisler, mirasçılık belgesi, varislerin kimlik fotokopileri ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. vadesiz hesap cüzdanı fotokopileri ile ilgili belediyenin kentsel tasarım müdürlüğüne başvuruların yapılması gerekmektedir.

15.    Kiracıların hakları nelerdir?

6306 sayılı Kanun kapsamında, yapısı riskli olarak tespit edilen binalarda ikamet eden kiracılara konut ve işyeri edindirme amaçlı çekilen kredilere Bakanlıkça faiz desteği verilmektedir. Hak sahibi bazında üst limit 400.000-TL’dir. Ayrıca kredi desteğinden faydalanmayacak kiracılara iki kira bedeli güncel tutar 2.300-TL Taşınma yardımı yapılmaktadır. 

16.    Taşınma yardımı için gerekli şartlar nelerdir?

Taşınma yardımı alabilmeniz için Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binalarda riskli yapı kayıt tarihinde tapu adınıza kayıtlı olmaması ve kiracı olarak ikametinizin bu binada olması gerekmektedir.  Kiracılar taşınmaz tahliye tarihinden itibaren 1 sene içerisinde taşınma yardımı başvurusunda bulunmalıdır.

17.    Kira yardımı ve Taşınma yardımı tutarı ne kadar ?

Kira yardımı 18 Ay 1.150-TL, Taşınma Yardımı İse taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere iki (2) kira bedeli olan 2.300-TL dir.

18.    İşyeri kiracısı için başvuru şartları nelerdir?

Riskli yapıda işyeri işleten kiracılardan;

a) Başvuru dilekçesi,

b) Firmayı temsil yetkisine sahip kişiye ait imza sirküleri,

c) Kiracının, riskli yapı için A.R.A.A.D. Bilgi Sistemi üzerinden Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihte riskli yapıda işyeri işlettiğine ve riskli yapıyı tahliye ettiğine dair Riskli Yapı Tespit Raporu’nda belirtilen adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde eski ve yeni adreslerini gösteren bağlı olduğu odadan alınacak oda sicil kaydı veya vergi dairesinden alınacak yazı (Gerçek kişi mükelleflerden ilgili odalara kayıt yaptırmayan ve adres değişliklerini bildirmeyenlerden, riskli yapıda işyeri işletildiği tarih ile işyerinin tahliye edildiği tarihi belgelemek üzere, ilgili vergi dairesinden alınacak onaylı yazı veya onaylı Yoklama Fişlerindeki tarihler dikkate alınacaktır.)

ç) İşyeri kapatılmışsa kapatıldığına dair ilgili vergi dairesi veya meslek odasından alınacak yazı,

d) Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine girilmiş olması,

e) Gerçek/Tüzel kişiye ait T.C. Ziraat Bankası AŞ. vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi, istenilecektir. Başvuru firma yetkilileri tarafından yapılmış ise, gerçek kişinin TC Kimlik Numarası ve IBAN bilgileri, başvuru tüzel kişilik adına yapılmış ise Vergi Kimlik Numarası ile IBAN bilgilerinin uyumlu olmasına dikkat edilecektir.

19.    Başvuru yapıldıktan sonra kaç gün içerisinde ödeme alacağım?

Başvuru kaydının yapıldığı tarih dikkate alınarak; başvuru tarihini takip eden ayın sonunda müracat sırasında beyan etmiş olduğunuz vadesiz hesabınıza yatırılır.

20.    Ödemeler hangi bankalara yapılıyor?

Başvuru sahibinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ye ait vadesiz TL hesap cüzdanı fotokopisi istenilecek olup, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır.

21.    Vekaletname ile yapılacak başvurularda şartlar nelerdir?

Sadece kira yardımı başvurusu yapılması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya yetkilidir.” ibaresinin,  Hem kira yardımı başvurusu yapılması, hem de yapılacak kira yardımı ödemesinin alınması için verilen vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira yardımı bedellerini almaya yetkilidir.” ibaresinin, yer alması gerekir. Ayrıca, vekâletnamenin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin teslim edilmesi gereklidir.

22.    Hisseli binamızda ödeme tutarı nedir?

 Yapı Kimlik Numarası’nın oluşturulduğu tarihte geçerli olan bina emlak vergisi beyannamesindeki bina hisse oranları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Yapı kimlik numarası oluşturulmadan önce Noterden düzenleme yapılarak beyannamelerin düzeltilmesi durumunda tam kira yardımı alınabilecektir.

23.    Kat İrtifaklı / Mülkiyetli yapılarda ödeme tutarı nedir?

Hisse oranı 1/1 olduğundan  aylık 1.150-TL ödeme yapılır. 

24.    Başvurular hangi koşulda reddedilir?

Başvuru şartlarını sağlayamayan maliklerin dosyaları reddedilir. 

25.    Binamızı devir etmemiz durumunda kira yardımından faydalanabilir miyiz?

Riskli yapı için Yapı Kimlik Numarası alındığı tarihten sonra bağımsız bölümün satılması durumunda, Yapı Kimlik Numarası’nın alındığı tarihte malik olan kira yardımından faydalanmamış ise yeni malik kira yardımı için başvurabilir. Ancak, eski malikin kira yardımı başvurusu yaptıktan sonra veya ödemeleri başladıktan sonra riskli yapıdaki bağımsız bölümünü satması halinde kira yardımı ödemeleri eski malike yapılacaktır.

26.    Kredi desteğinden kimler faydalanabilir?

 Kira yardımına Başvurmamış olan tüm malikler kredi desteğinden faydalanabilir.

27.    Kentsel dönüşümde ne kadar kredi kullanabilirim?

  Hak sahibi bazında üst limit 400.000-TL’dir.

28.    Muafiyet Başvurusu ne zaman yapılmalı? Kimler faydalanabilir?

Riskli Bina Onaylanıp Tapu Sistemine Şerh Düşülmesi ve maliklere tebliğ edilmesi sonrasında ilgili belediyenin birimine başvuru yapılabilir. 6306 Sayılı kanun kapsamında binasını yenileyen malikler bu muafiyetten faydalanabilir.

29.    Muafiyet Başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Tapu Takyidat Belgesi, Tebliğ Tebellüğ Belgesi, Muayene Denetim Ücreti Makbuzu ve Vekaletname örneği başvuru için gerekli belgelerdir.

30.    Riskli binaya İtiraz başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Maliklere Riskli Yapı İbaresiyle ulaşan tebligat ve makbuzu, İlgili Dilekçe ve kimlik fotokopisiyle ilgili belediyeye başvuru yapılır.

31.    Şerh kaldırma işlemi ne zaman yapılmalıdır?

Riskli Bina Yıkıldıktan sonra yeni binanın yapılması durumunda şerh kaldırma işlemi için başvuru yapılabilir.

32.    Şerh kaldırma işlemi için gerekli belgeler nelerdir?

Yapım Ruhsatı, Yıkım ruhsatı, iskan belgesi, kat irtifaklı tapu  ve ilgili dilekçe ile başvuru yapılabilir.

33.    Kentsel dönüşüm ile binamıza fazla kat alabilir miyiz?

Kentsel dönüşüm ile binalara fazla kat imarı verilmemektedir. Mevcut imar planına göre yapı yapılabilir.

34.    Binamızın testini yaptırdık. 2/3 çoğunluk sağlanamıyor. Ne yapmalıyız?

Kentsel dönüşüm kanununa göre binanın yıkılabilmesi için çoğunluk şartı gerekmemektedir ancak yeniden yapılması için 2/3 ; güçlendirilmesi için 4/5 çoğunluk kararı gerekmektedir. Bu çoğunluk sağlanmaması durumunda bina ilgili belediye tarafından boşaltılarak yıkılır. Bina yıkım ücretleri tapuya şerh düşülerek maliklerden tahsil edilir. 

35. Kira yardımından yararlanmamız nasıl oluyor. Bir kişi kaç yardım alabilir?

   Kentsel dönüşüme sokulan binada hisseli tapularda noter taahhüdü yapılması koşulu ile bir malik en fazla 1 er adet dükkan ve daireden kira yardımı alabilir. Noter taahhüdünde her maliğin sahip olduğu bağımsız ayrı ayrı belirtilmeli ve Belediye emlak beyanları bu dağılıma göre düzeltilerek sonrasında bina risk tespiti yapılmalıdır ki her bağımsız için kira yardımı alınabilsin.

36. Binamıza risk raporu hazırlandı. Ben doğruluğuna inanmıyorum. Ne yapmalıyım ?

      Tapudan gelen binanız risklidir tebligatı sonrası 15 gün içinde itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz 4'ü Üniversitelerce ve 3'ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır. Bina riski inceleme sonucu doğru bulunur ise dosya onaylanarak kentsel dönüşüme girer ve bir daha itiraz hakkı olmaz.

37. 2/3 çoğunluk binamızın yıkımı ve yeniden yapılması için karar aldı. Ben kabul etmedim. Ne olur?

       Yeriniz kamulaştırmaya gidebilir. Açık artırma usulü önce bina malikleri, onlardan alan çıkmazsa müteahhit firma veya Toki tarafından rayiç değer üzerinden satın alınır. Satılan ücret hesabınıza yatırılarak işlemler devam ettirilir.

38. Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkanları ile yapmak isteyenler için kredi dışında başka kolaylıklar var mı?

       6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz.

39. Kira veya faiz desteğinden faydalanmanın şartı nedir?

    Kanunda belirtilen yardım ve desteklerden faydalanabilmenin şartı riskli binanın anlaşma ile tahliye edilmesidir.

40.Kira veya faiz desteğinden kimler faydalanabilir?

     Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.

41.Kanun kapsamında yapılacak yardım ve destekler nelerdir?

     Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya da bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır.

Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden ve banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf olacaktır.

42. Yapılacak uygulamalar konusunda 2/3'lik çoğunluk sağlanamaz ise ne olacak?

   Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma yapılabilecektir.

43. 2/3'lik çoğunluk ile alınan karara katılmayanların hisseleri ne olacak?

        2/3'lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak. Paydaşlara satış olmaz ise, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.

44. Kanunda geçen 2/3 çoğunluk maliklerin sayısının 2/3 çoğunluğu mudur?

         Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.

45. Riskli binanın yıkılmasından sonra malikler nasıl anlaşacak?

        Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir.

46. Riskli bina üzerinde ipotek var ise bina yıktırılabilir mi ve ipoteğin durumu ne olur?

        Kanuna göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh (meselâ ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil etmeyecektir.

47. Riskli binayı tahliye etmeyen malikler veya kiracılar hakkında ne yapılabilir?

      Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar bulunulan bölge Kaymakamlığına bildirilir. Kolluk kuvveti talep edilir. Yediemin depo kiralanır. Kaymakamlık polis desteği ile binayı boşaltır ve yıkım gerçekleşir. Eşyalar yediemin deposuna kayda alınarak nakledilir.

Ayrıca riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

48. Riskli binanın yıktırılması için maliklerce bir karar alınması gerekir mi?

      Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma sağlanmasına gerek yoktur.

49. Riskli binanın yıktırılması süreci nasıl işleyecek?

      Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.

 50. Riskli yapılarda elektrik, su ve doğalgazın kesilmesi vatandaşı mağdur etmeyecek mi?

       Kanuna göre, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmetleri durdurulabilecektir. Burada amaç, vatandaşı mağdur etmek değil, tam aksine can güvenliği bakımından, vatandaşın riskli olan bir binada oturmasına engel olmaktır. Yani, vatandaşın hayat hakkının gözetilmesi söz konusudur.

51. Riskli bina tespitine yapılan itirazları kim inceleyecek?

      Riskli bina tespitine yapılan itirazları, 4'ü Üniversitelerce ve 3'ü Bakanlıkça belirlenen ve 7 üyeden oluşan Teknik Heyet inceleyecektir. Teknik Heyetin, riskli bina raporunu uygun bulması halinde rapor kesinleşecek ve yıkım süreci başlayacaktır. İtiraz sonucunda binanın riskli olmadığına karar verilmesi halinde tapuya konulan şerh kaldırılacaktır.

52. Riskli bina tespitine itiraz edilebilir mi?

      Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 gün içinde, İstanbul, İzmir, Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri'ne verecekleri bir dilekçe ile riskli yapı tespitine itiraz edebilirler.

53. Riskli yapının tespit masrafları ve yıkım masraflarını kim ödeyecek?

      Riskli yapı tespitleri ve yıkım işlerinin masraflarını malikler karşılayacaktır. Riskli yapı tespiti ile yıktırma işlemlerinin Bakanlık veya İdare tarafından yapılması hâlinde, tespit işleminin masrafı ile yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu müdürlüğünce, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunulacaktır.

54. Risk tespiti yaptırmak isteyen bir malike diğer maliklerin engel olması halinde ne yapılacak?

      Riskli binaların tespitini, tahliyesini ve yıktırılmasını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

55. Binanın risk tespitini yaptırabilmek için maliklerin 2/3 çoğunluğu gerekli midir?

      Binanın risk tespitini yaptırmak için maliklerin 2/3 çoğunluğu ile karar alınmasına gerek yoktur. Risk tespiti için maliklerden birinin müracaatı yeterlidir.

56. Eski ve yıpranmış durumda olan binalar için de risk tespit yapılacak mı?

      Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için malikler tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisans verilen kurum veya kuruluşlara risk tespitinin yaptırılması şarttır.

57. Birinci derece deprem bölgesinde olmayan binalar veya eski binalar, kanundan faydalanabilecek mi?

      Ülke genelinde bütün binalar 6306 sayılı kanun kapsamındadır. Binanın bulunduğu yere, yaşına, deprem bölgesine bakılmaksızın, riskli olarak tespit edilen bütün binalar kanun hükümlerinden faydalanacaktır.

58. Binamızı yenilemek istiyoruz. Nasıl yenileyebiliriz?

      Binalarını yenilemek isteyen yapı malikleri 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna istinaden tespit edilecek “riskli yapı” kapsamında veya 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında meri imar hakları doğrultusunda yıkıp yapabilir ya da yapı müteahhidi vasıtasıyla yaptırabilirler.

      Binalarını yenilemek isteyen yapı malikleri 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna istinaden tespit edilecek “riskli yapı” kapsamında veya 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında meri imar hakları doğrultusunda yıkıp yapabilir ya da yapı müteahhidi vasıtasıyla yaptırabilirler.

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU