İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Ercan YÜRÜR

0(212) 467 19 00  Dahili: 1608

İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak,  Belediye Başkanlığımızın emrinde görev yapan çalışanlarımızın  özlük haklarını korumak ve onlarla ilgili yeni düzenlemeleri hayata geçirmek, öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarla belediye personelinin motivasyonunu sağlarken, yeni çıkan yasa ve kanunlarla ilgili personeli bilgilendirerek, bu doğrultuda çeşitli eğitimler vermekte ve bunları organize etmektedir.

Müdürlüğümüzün ana amacı personelimizin moralini sürekli yüksek tutarak, halkımızın daha etkili, hızlı ve gülen yüzlerden hizmet almasını sağlamaktır.

Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi

Çalışanlarımızın motivasyonlarını artırmak ve başarılarını ödüllendirmek amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, personelimizin aralarında yapmış oldukları değerlendirme sonucunda, tespit etmiş oldukları personellerimize bir maaş ikramiye verilmektedir.

Norm Kadro Uygulaması  

22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar gereği; belediye başkanlığımıza ait  27 müdürlük aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

SGK Web Uygulaması

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belediyemizin resmi işyeri tescili yapılarak, memur personelin işe giriş ve çıkışları internet ortamında yapılmaktadır.

Eğitim Faaliyetleri

İçişleri bakanlığına bağlı resmi kurumlar tarafından gerçekleştirilen eğitim seminerlerine, konularına göre ilgili personelimizin ve meclis üyelerimizin katılması sağlanmaktadır. Halkımızla sürekli iletişim halinde olan İşletme Müdürlüğü,  Zabıta Müdürlüğü ve Evlendirme Şefliği gibi bölümlere; beden dili, diksiyon, hitabet, akıcı ve anlaşılır konuşma eğitimleri vermekteyiz.

Koordinasyon Toplantıları

Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimizden oluşan, belediyemizin üst yönetim kadrosu tarafından belirli periyotlarla, belediyemizin toplantı salonunda koordinasyon toplantıları yapılmaktadır.

Müdürlük İletişim

Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2

444 1 990 - 1607-1609-1610 Dahili

[email protected] 

Sıkça Sorulan Sorular

İnsan kaynakları, günümüzde geleneksel personel yönetiminin yerine kullanılmaya başlanan güncel bir terimdir. Ancak, bu yeni terim dar kapsamlı personel yönetimi kavramından önemli ölçüde farklılık gösterir. Geleneksel personel yönetimi, işe alma, eğitim ve sosyal haklarla ilgili programlar ve bunların performans, tatmin ve işgücü devri üzerindeki etkileri gibi sorunlarla uğraşırken, yeni insan kaynakları davranış bilimleri teknikleri ile benzeri istihdam ilişkileri sorunlarında sürekli ve etkili bir gelişmeyi esas almaktadır.

Geleneksel personel yönetimi anlayışından insan kaynaklarına geçişin ilk nedeni olarak, eğitim düzeyinin artması personel yönetimine yeni boyutlar getirmiş, personelin çalıştığı örgütten beklentileri hızla değişmiştir. Bu durum her kademede personeli örgütün bir parçası olarak gören, onların fikirlerine değer veren, örgütsel amaçlarla bireysel amaçları birleştiren demokratik bir yönetim modelinin oluşturulmasında önemli bir etken olmuştur. Diğer bir neden, kamu kurumlarında görev yapanların büyük bir çoğunluğunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde istihdam edilmesine karşın aynı kurumlarda yan yana aynı işi yapan kişilerin farklı yasalara bağlı olmasıdır. Örneğin yönetici ve amir konumunda bir kişi 657 sayılı yasaya göre istihdam edilmişken astı konumundaki bir kişi 1475 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilmiştir. Bürokrasi ağırlıklı kamu yönetimi anlayışından insan kaynaklarına geçişi zorunlu kılan nedenlerin belki de en önemlisi dünyada kamu yönetiminde oluşan yeni anlayışların etkisinin olduğudur. Yirminci yüzyıl boyunca hakim olan hiyerarşik, katı, bürokratik kamu yönetimi, yerini giderek daha vatandaş odaklı kamu yönetimine bırakmaya başlamıştır. Bu basit bir reformu değil, devletin toplumdaki rolünde ve devlet-vatandaş ilişkisinde önemli bir anlayış değişimini ifade etmektedir. 

Personel yönetminden devralınan iş ve işlemler devam etmekle birlikte yeni anlayış; hizmetlerde etkinliğe, verimliliğe, piyasa mekanizmasına, özel sektörde müşteri merkezli kamu kurumlarında ise vatandaş merkezli hizmet anlayışına ve performans hedefleriyle çıktılara vurgu yapmaktadır. Bu noktada, kurumdaki bireye verilen değer, kurumun misyonu ve vizyonu ile kurumsal kültür gibi pek çok yeni yaklaşım personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçişi ifade eden yenilikler olarak ortaya çıkmaktadır. 

—657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur ve daimi işçi personellerin ilk atamadan itibaren Belediye ile ilişiği kesilinceye kadar her türlü özlük hizmetlerini yürütmek.

—Personel mevzuatını günlük takip edip uygulamada bütünlüğü sağlamak.

—Birimlerin yönetmelik ve teşkilat şemasındaki değişiklikleri tekliflerine uygun olarak hazırlamak.

—Belediyede görev yapan personelin günün şartlarına ve gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim, seminer vb. faaliyetlerinin planlamasını yapmak.

—Belediyemizde görev yapan personele Hizmet içi eğitim düzenlemek.

—İşe alma ya da işten çıkarma süreçlerini yönetmek.

—Memur personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

—Memur personelin ödül ve ikramiye iş ve işlemlerini takip etmek.

—5682 sayılı Pasaport Kanunu hükümleri doğrultusunda hususi ve hizmet damgalı pasaport talepleriyle ilgili iş ve işlemleri yapmak.

—Memur personelin her yıl bir kademe, her üç yıla da bir derece verilmek üzere tüm personelin terfi tarihlerine göre periyodik olarak her ay olmak üzere terfilerinin ve kıdem puanlarının sağlanması ve ödemeye esas olmak üzere hazırlamak.

—Belediyemize yeni başlayan, unvanı, kadrosu ve derecesi değişen personel ile ilgili olarak yan ödeme, özel hizmet ve ek ödeme cetvellerini hazırlamak.

—Bir üst öğrenimi bitiren memur personelin 657 Sayılı Kanunun 36. Maddesi A-12/d fıkrası gereğince emsal mukayesesi yapılarak derece-kademesinin ilerletilmesi sağlamak.

—Memur ve daimi işçi personelin yıllık, sıhhi, mazeret ve ücretsiz izin işlemleri ile birlikte yurtdışı çıkış izin onaylarını hazırlamak ve takibini yapmak.

—Maaş bordrolarının çekilip kesinti listeleri ve ödeme evrakları ile birlikte tahakkuka bağlanıp, incelenmesi, kontrolü ve ödemeye sunulması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

—Maaştan ayrı olarak geriye dönük işlemleri olan memurların, ek maaş, terfi, kişi borcu ve benzer bordrolarını hazırlamak.

—Belediyemiz birimlerinde çalışan 657 sayılı yasaya tabi personelin emekli kesenekleri ile fiili hizmet bildirim işlemler ile ilgili her türlü işlemleri yapmak.

—Üniversite öğrencilerinin mesleki gelişmelerine katkı sağlamak amacı ile okulları tarafından uygulama stajı olarak adlandırılan eğitim süreçlerini belediyemiz uygun birimlerinde tamamlamalarını sağlamak.

—3308 sayılı mesleki beceri eğitimi Kanununa göre lise öğrencilerinin okul dönemi boyunca belediyemizde mesleki beceri eğitimlerini yapmalarını sağlamak.

Ercan YÜRÜR

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRÜ

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU