AYDINLATMA ve AÇIK RIZA BEYANI (VATANDAŞ)

  • 03.09.2021 11:02

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bayrampaşa Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Bayrampaşa Belediyesi, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası çerçevesinde, veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla kişisel verilerinizi (Fotoğraf ve video kayıtları, iletişim, kimlik, meslek bilgisi ve vatandaş işlem bilgileri) kurum içerisinde işlenebilmektedir.

Bayrampaşa Belediyesi, Kanunların zorunlu kıldığı ve alınması gereken kişisel veriler haricinde aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işleyebilir;

·         Belediye hizmetlerinin, birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yürütmek,

·         Şahıs ve Kurumlardan gelen masa, sandalye, bayrak, etkinlik alanı vb. taleplerini karşılayabilmek,

·         Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için vatandaşı sms kanalıyla bilgilendirme,

·         Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin, kültür ve sanat etkinliklerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktiviteleri ve kültürel amaçlı faaliyetlerin tanıtım ve duyuruların yapılması,

·         Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin yürütülmesi,

·         Üyelik süreçleri faaliyetlerinin yürütülmesi,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere http://www.bayrampasa.bel.tr/ internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; http://www.bayrampasa.bel.tr/  internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

İlgili kişilerden elde edilen kişisel veriler, kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Bayrampaşa Belediyesi, faaliyetlerini yürütebilmek adına görsel verileri kendi resmi web sitesinde ve sosyal hesaplarında paylaşabilmektedir. Kolluk Kuvvetlerinden resmi taleplerin gelmesi durumunda adli merciler ile kamera kayıtları paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.  

Bayrampaşa Belediyesi bünyesindeki kişisel verileriniz, sizlere beyan edilen kişisel verilerin alınma amaçları ile sınırlı kalmak kaydıyla hiçbir şekilde yabancı ülkelere kişisel veri aktarmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda, Bayrampaşa Belediyesine başvuruda bulunabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bayrampaşa Belediyesi tarafından en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bayrampaşa Belediyesi tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

·         Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

·         Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır.

 

7. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

Yazılı talebinizi noter aracılığı ile Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İstanbul/Türkiye adresine veya aşağıda belirtilen belediyemizin kayıtlı kep adreslerine gönderebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri;

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm talep ve başvurularınızı KVKK Başvuru Formu dokümanını doldurarak yapabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Unvanı: Bayrampaşa Belediyesi

 

Noter Aracılığı ile Yapılacak Başvurular İçin;

·         Bayrampaşa Belediyesi Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İstanbul/Türkiye

 

Kep Adresi ile Yapılacak Başvurular İçin;

·         Bayrampaşa Belediyesi Kep Adresi: [email protected]

 

Bizzat Yapılacak Başvurular İçin;

·         Bayrampaşa Belediyesi Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa/İstanbul/Türkiye

 

 

AÇIK RIZA BEYANI

 

Bayrampaşa Belediyesi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerinin İşlenmesi hususunda “Açık Rıza Beyanı” alması gerekmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde Bayrampaşa Belediyesi faaliyetlerinin yürütebilmesi ve ilgili sözleşme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilen beyanla (Verbis) sınırlı kalmak şartıyla işlenmektedir.

Veri Sahibinin Beyanı:

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması ile ilgili aydınlatıldığımı ve kişisel verilerimin yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde kullanılmasını kabul ediyorum.

Adı Soyadı                                  :

TC Kimlik / Pasaport No        :

Tarih                                             :

İmza                                             :

Logolar
HASAN MUTLU

T.C. Bayrampaşa Belediye Başkanlığı - 2024

Tüm hakları saklıdır.

E-posta: [email protected]

Adres: Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi No:2 Bayrampaşa / İstanbul

Bayrampaşa Belediyesi yeniliklerini takip edin

Bize Ulaşın

444 1 990

BELEDİYE BAŞKANI

HASAN MUTLU