İşletme
İşletme Müdürlüğü

İşletme Müdürü: Aziz UZ

0(212) 467 19 00 Dahili:1104

İşletme Müdürlüğü olarak, yasa ve kanunlar çerçevesinde tüm vergi, harç, ücret, katılma payı tahsilatlarını yapmak, vergi cezaları ile ilgili tüm işlemleri takip etmek, güncel gelişmeleri takip ederek yapılan indirimleri ve afları halkımıza duyurmak, öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Müdürlüğümüzün ana amacı, gerçek ve tüzel kişilerden, ilgili konularla ilgili gerekli tahsilatları düzenli bir şekilde, zamana uygun olarak yaparak ve halkımızı tüm ödemeler konusunda sürekli bilgilendirerek ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin önüne geçmektir.

Gelir İşleri Birimi
5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 2464 Sayılı Kanuna eklenen 44. Madde kapsamında Çevre Temizlik Vergisi Kanunlarını uygular.

Belediye gelirlerinin büyük bölümünü emlak ile çevre temizlik vergisi oluşturmaktadır. Emlak vergisi mükellefi 84 bin, çevre temizlik vergisi mükellef sayısı 86 bin olmak üzere toplam 170 bin mükellefimiz mevcuttur.

Vergi ödemede yenilikler

  • Vergi ödeme dönemlerinde yaşanan kargaşanın önlenmesi amacıyla elektronik numaratör sistemine geçilmiş, böylece mükelleflerimize büyük bir kolaylık sağlanmıştır.
  • 2005’ten itibaren vergilerin kredi kartı ile de ödenmesi mümkün hale getirilmiştir.
  • Mükelleflerimiz, vergilerini sicil numaralarını kullanarak web sayfamız üzerinden kredi kartıyla ödeyebilmektedir.
  • Vergi mükelleflerimiz T.C. Halk Bankası Bayrampaşa Şubesi’ndeki Belediyemiz “07000001” Nolu cari hesabına EFT yolu ile vergi ve harçlarını yatırabilmektedirler.
  • Birimimiz personeli, vergi dönemlerinde; hafta sonları da çalışarak, iş problemleri nedeniyle vergi ödemede zorluk çekenlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Arşivleme
İki yüz elli bin dosya kapasiteli raylı kompakt arşiv sistemimiz mükelleflerimize ait tüm bilgilerin sistemli bir şekilde korunmasını sağlamaktadır. Mükelleflerimiz, vergi ve harç ile ilgili dava konularında arşivimizden belgelerini temin ederek, zaman kaybı yaşamadan mahkemeye sunabilmektedir.

Tek sicil uygulaması
Mükelleflerimizin tüm vergi ödemelerini takip edebilmek için tek sicil uygulamasına geçilmiştir. Emlak vergisi mükelleflerimize ait 80 bin dosya incelenerek yeni bilgisayar programına kayıtları yapılmıştır.

Tahakkuk servisi
Tahakkuk servisi,1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince verginin tarh ve tahakkuk ile tebliğin yapılmasından, ayrıca beyan dışı kalan vergi ve harçların yoklama ile tespiti yaptırılarak kayıt altına alınması ile görevlidir.

Emlak ve çevre temizlik vergilerinde, her yıl Ocak ayında vergiler Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranına göre otomatik olarak tahakkuklandırılmaktadır. Tahakkuklandırılan vergiler Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

İlan reklam vergisi ise Ocak ayında beyan alınarak tahakkuklandırılır. Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Tahsil servisi
Tahsil servisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu gereğince emlak vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa eklenen, 44. Madde gereğince çevre temizlik vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen vergi ve harçların tahsilatını, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu gereğince yapmakla görevlidir.

Tahsil servisinde emlak ve çevre temizlik vergisi olmak üzere belediye ile ilgili bütün gelirler, belediye içinde bilgisayar makbuzu ile belediye dışında ise el makbuzu ile tahsil edilmektedir. Her ayın ilk haftasında pazarlardan işgaliye parası, ayın onunda da belediyenin kiraları el makbuzu ile tahsil edilmektedir.

Menkul ve gayrimenkul satışlarından doğan tellaliye harcını, icra müdürlükleri elamanları ile beraber tahsildarımız tahsil etmektedir.

Verginin yerinde tahsili
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan İstanbul Büyük Otogarında ve Bayrampaşa Sebze Halinde bulunan mükelleflerimizin vergi ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla yerinde tahakkukları yapılarak, tahsilatları gerçekleştirilmektedir

Tahsildarlarımız her ay bir hafta süreyle tüm semt pazarlarını dolaşarak yerinde aylık tahsilat yapmaktadırlar.

İşletme Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği İçin Tıklayınız

İşletme Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu İçin Tıklayınız

Tel: 0(212) 467 19 00 - 1107

Mail: isletme@bayrampasa.bel.tr


submit
submit