İhaleler
BANKA PROMOSYON İHALESİ
28.11.2014 Cuma Günü Saat 14:30

BANKA PROMOSYONU İHALE KARARI VE İLANI

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sayı    : 72274872 /                                                                                               …/11/2014

Konu  : Banka Promosyonu İhalesi

Banka Promosyonu İhale Numarası

2014/1

1-Kurumun Adı

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı

         A) Adresi

Abdi İpekçi Cad. No:2-2A Bayrampaşa/İSTANBUL

         B) Telefon ve Faks Numarası

0 212 467 19 00 - 0 212 467 19 54

         C) Elektronik Posta Adresi

hesapisleri@bayrampasa.bel.tr.

2-İhale Konusu

Banka Promosyon İhalesi

3-Yasal Dayanak

Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ücretlerinin Bankalarca ödenmesinde çalışan personele promosyon ödenmesi konusunda yürürlükteki  05 Ağustos 2008/18 sayılı ve 10 Ağustos 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgeleri ve Muhasebat Tebliği

3-İhale Usulü

4734 Sayılı İhale Kanununa Tabi olmayan Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

383

5-Kurum Personelinin Aylık Nakit Akışı

1,320,000.00-TL * 12 = 15,840,000.00 TL

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

3.Kat Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

 28.11.2014 Cuma  Günü Saat 14:30

 

            Banka Promosyonu İhale Komisyonu 20.11.2014 Perşembe Günü  saat 10:00’da yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak; yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde promosyon ihalesi toplantısının yapılmasına, ihalenin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılmasına, Banka Promosyon İhale ilanı ve eklerinin kurumun internet adresinde yayınlanmasına, ilgili bankalara Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

              Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ;

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyon İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.bayrampasa.bel.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile belirlenecektir.

 

 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİNİN PROMOSYON İHALESİ GENEL ŞARTNAMESİDİR

Madde 1- MEVZUAT:

                 Aylık ve ücret ödemeleri için aracı bankayı tespit etmek üzere yapılacak bütün işlemler; maliye bakanlığının 17 temmuz 2012 gün ve 28356 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1 sıra no.lu genel tebliği, 20/07/2007 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2007/21 ve bu genelgenin 5. Maddesine değişiklik getiren 05/08/2008 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2008/18 sayılı başbakanlık genelgesi 2007/21 sayılı genelgenin 4. Maddesindeki değişiklik getiren 10/08/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan başbakanlığın 2010/17 sayılı  genelgesi doğrultusunda yapılacaktır.

Madde 2- BANKA PROMOSYONU’NUN DAĞITIM ŞEKLİ :

İhalede ortaya çıkan promosyon tutarı ihaleyi alan ilgili banka tarafından  sözleşme imzalanmasından sonra 13.01.2015 tarihinde banka nezdinde açılacak promosyon hesabına yatırılacak kurumun personel listelerini  bildirmesi ile personel hesaplarına aktarılacaktır.

 

Madde 3- TEKLİFLERİN SUNULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

     Teklif mektubu,  kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde, zarf üzerinde de isteklinin ticaret unvanı ve tebligata açık adresi olacak şekilde, şartnamede belirtilen ihale saatinde İhale Komisyonu’na sunulacaktır.İhale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu tutanakla tespit edilerek hemen ihaleye başlanır. Kapalı zarflar, istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. En yüksek teklif belirlendikten sonra açık artırmaya geçilir.

                 İhale Komisyonu kararı üzerine idare verilmiş olan tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Red sebebi ile herhangi bir yükümlülük altına girmez.

                           

Madde 4- Promosyon Sözleşme Hükümleri 31 ARALIK 2016 tarihinde ödemelerin yapılması ile birlikte sona erecektir. Sözleşme bitim tarihi itibariyle yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar kurum tarafından uygun görüldüğü takdirde  aynı banka ile çalışılmaya devam edilecektir.

 

Madde 5 – İhaleye teklif veren banka temsilcilerinin, teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini teklif mektuplarıyla birlikte getirmeleri gerekmektedir.

 

Madde 6- Görevli personelin maaş ve diğer özlük haklarının ödemeleri için sözleşme yapılacaktır. Banka maaş ve diğer özlük haklarının ödemeleri için herhangi bir ücret veya masraf talep etmeyecektir.

 

Madde 7-   Toplam personel sayısının %10 unu aşmamak üzere sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren naklen ,açıktan atama veya yeni başlatılan personel için promosyon ödemesi, göreve başladıkları tarihten sözleşme bitimine kadar aylık hesaplanıp 1 ay içinde ilgililerin hesaplarına aktaracaktır.nakil istifa vb. sebeplerden dolayı ayrılan personelden kalan ayları kadar promosyon miktarı ilgili personel tarafından veya   hesabından kesilecektir.

 

Madde 8- Anlaşma sağlanan bankaca  kurum personeline  vadesiz hesap açılarak ücretsiz maaş kartı verilecektir. Kart ve şifrenin dağıtımı banka tarafından personelin çalıştığı birimlerde en seri şekilde dağıtılacaktır.

 

Madde 9- Muhatap banka, kurum personelinin maaş ödemelerini her ayın 14’ü gecesi en geç saat:00.01’den itibaren personel hesaplarına aktararak hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirir. Maaş ödeme tarihinde Maliye Bakanlığınca yapılabilecek ödeme günü değişikliği durumunda o tarihte itibaren personelin kullanımına hazır hale getirir.

 

Madde 10- Anlaşmalı banka, kurumun toplu ödemelerinin olduğu günlerde ATM cihazlarında para bulundurmak ve cihazların sağlıklı çalışmasını sağlamak zorundadır.

 

 

 

 

Madde 11-  Kurum adına yapılacak her türlü işlemde kurum personeline öncelik tanınacak ,banka işlemleriyle ilgili bir personel görevlendirilecektir.

 

Madde 12- Anlaşma yapılan banka, anlaşma süresince, maaş  hesabı ve kredi hesabı ekstralarından bildirim ücreti, ATM ek kart ve kredi kartlarının verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından, otomatik ve düzenli ödeme talimatları ile yapılan işlemlerden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya ATM aracılığıyla ve banka şubesinden gerçekleştirilen havale, EFT ve ileri tarihli iban numaralı EFT işlemlerinden, personelin bankadaki hesaplarından aylık veya yıllık hesap işletim ücreti, işlem masrafı, kart aidatı, üyelik ücreti vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret vb. talep etmeyecektir.

 

Madde 13- Kurum personeline isteğe bağlı olarak,  Kredili Mevduat Hesabı (Artı Para, Esnek Hesap vb.) açılacaktır. Personel kredi kartı almaya zorlanmayacaktır.

 

Madde 14- Bankamatiklerden günlük nakit çekme alt limiti en az 1.500,00. TL (Binbeşyüz TL)  ancakgünlük nakit çekme limiti günün şartlarına göre maksimum değerde tutulacak, maaşının kalan kısmını veya tamamını aynı gün anlaşmalı banka Türkiye Genelindeki tüm şubelerinden masrafsız olarak çekebilecektir.

 

Madde 15- Personel maaşını, banka cüzdanı yoksa banka kartı veya nüfus cüzdanı ile birlikte anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden ücretsiz tahsil edebilecek,ücretsiz para yatırabilecektir.

           

Madde 16- Bankayla anlaşma halinde imzalanacak protokol eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Banka'ya aittir.

 

Madde  17 -.Yapılacak ihale sonrası imzalanacak maaş protokolünde belirtilen hükümlerin ihaleyi alan banka tarafından yerine getirilmesinde aksamalar yaşanması veya yerine getirilmemesi durumunda Bayrampaşa Belediye Başkanlığı  protokolü tek taraflı fesih edebilir ve yeni ihale süreci tamamlana kadar protokolde belirtilen işlemler banka tarafından yürütülür.

Madde  18  - İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER

a-      Faaliyet Belgesi (Ticaret odası vs.)aslı veya noter onaylı sureti

b-     İmza Sirküleri aslı veya Noter onaylı sureti

c-      İhaleye katılacak için yetki belgesi, Yetki devri yapanın noter onaylı imza sirküleri

d-     Vekil olarak katılanlar için noter tasdikli vekaletname

e-      Teklif mektubu,(ekli örneğe uygun)

Bu belgelerin istekliler tarafından imzalanması,şart6name ve eklerinin tamamen okunup,kabul edildiğinin belirtilmesi,teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

 

Madde  19  - SÖZLEŞME SÜRESİ:

              Sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır. 01.01.2015 – 31.12.2016 tarihleri arasındadır.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

 

        Açık arttırma sonunda tespit teklifini kazanan banka, protokol imzalamaya yanaşmama halinde açık arttırma sonunda verdiği teklifin  %10 (yüzde on)’u kadar ceza ödemeyi kabul eder.

         Anlaşmalı banka, yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde 1. defa yazılı olarak uyarılır.2.defa tekrarında toplam promosyon bedelinin % 10(yüzde on)’u oranında ceza ödemeyi kabul eder.3.defa tekrarında ise protokol tek taraflı olarak feshedilir.Şartnamede belirtilen hususlar banka tarafından yerine getirilmediği takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

         Anlaşma yapılan bankanın, Bayrampaşa’da faaliyet gösteren şubelerinin herhangi bir nedenle kapanması halinde protokol kendiliğinden sona erer.En az bir ay evvelinden haber vermek suretiyle, taraflar karşılıklı anlaşarak protokolü sona erdirebilirler.Bu durumda taraflar hak iddia edemez.

        Banka anlaşma halinde protokol ile üstlendiği işleri Belediyenin yazılı izni      olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez.Devrettiği takdirde her sorumluluğu bankaya ait olmak üzere Bayrampaşa Belediyesi ihtar ve protestoya gerek kalmaksızın protokolü sona erdirir.Bu durumda banka belediyeden herhangi bir hak talep edemez.

Anlaşmalı banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.İhtiyaç halinde taraflar öncelikle kendi aralarında görüşerek  sorunu çözümler.Çözümlenememesi halinde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İŞ BU BANKA PROMOSYONU GENEL ŞARTNAMESİ 4(DÖRT SAYFA) VE 19 (ONDOKUZ)  MADDE’DEN İBARETTİR. 

EKLER:

1- BANKA PROMOSYON İHALESİ BANKA YETKİLİSİ MEKTUBU

2- TEKLİF MEKTUBU

 


submit
submit