İhaleler
TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
Tarih - Saat: 08.12.2014 - 09:30

TEMİZLİK, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BAYRAMPAŞA İLÇESİ KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2014/144116

1-İdarenin

a) Adresi

:

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. 2 34030 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2124671920 - 2124671951

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkara@bayrampasa.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bayrampaşa genelindeki katı atıkların toplanması ve nakli ile cadde ve sokakların temizlenmesi işinin toplam 437 personelle yaptırılması hizmetidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Bayrampaşa İlçe Geneli

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2017


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa/İST.

b) Tarihi ve saati

:

08.12.2014 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, 
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, 
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

 

 

 

 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

SIRA NO

ARAÇ CİNSİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ADET

KENDİ MALI(MİNİMUM)

1

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

(Asgari 140 HP motor gücünde, 7+1 m3)

3 Adet

 

2

ÜSTTEN ATMALI HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

(Asgari 136 HP motor gücünde, 6 m3)

 

1 Adet

3

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU

(Asgari 177 HP motor gücünde, 13+1,5 m3)

19 Adet

 

4

HİDROLİK SIKIŞTIRMALI VİNÇLİ ÇÖP KAMYONU

(Asgari 260 HP motor gücünde, 13+1,5 m3)

1 Adet

 

5

MİNİ DAMPER KASALI ATIK KAMYONU

(Asgari 126 HP motor gücünde, 3 m3)

6 Adet

 

6

AÇIK KASALI DAMPERLİ KAMYONET

(Asgari 140 HP motor gücünde, 5 m3)

2 Adet

 

7

AÇIK KASALI DAMPERLİ KAMYON

(Asgari 177 HP motor gücünde, 10 m3)

2 Adet

 

8

AÇIK KASALI DAMPERLİ KAMYON

(Asgari 280 HP motor gücünde, 18 m3)

1 Adet

 

9

BÜYÜK VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

(Asgari 260 HP motor gücünde, 6 m3)

1 Adet

 

10

KÜÇÜK VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI

(Asgari 220 HP motor gücünde, 3 m3)

1 Adet

 

11

YOL YIKAMA ARACI (ARAZÖZ)

(Asgari 260 HP motor gücünde, 15 ton)

1 Adet

 

12

YOL YIKAMA ARACI (ARAZÖZ)

(Asgari 260 HP motor gücünde, 8 ton)

1 Adet

 

13

FIRÇALI (ELEKTRİKLİ) YOL YIKAMA VE TEMİZLİK ARACI

(Asgari 60 KW)

 

1 Adet

14

LASTİK TEKERLEKLİ İŞ MAKİNASI

(Asgari 94 HP motor gücünde)

1 Adet

 

15

ÇİFT KABİN KONTEYNIR YIKAMA-DEZENFEKTE VE ÇÖP TOPLAMA ARACI

(Asgari 320 HP motor gücünde 9,5+1,5 m3)

 

1 Adet

16

KONTROL ARACI

(Min. 75 HP motor gücünde)

4 Adet

 

Araç özellikleri teknik şartnamede belirtilmiştir. Kendi malı şartı aranan araçların Teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin ( Araç ruhsatları ile birlikte araç ve araç üstü ekipmanların teknik özellikleri tevsik edici diğer belgelerin) teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.
İhale kapsamında çalıştırılacak tüm araçlar ihale süresi boyunca daima  maksimum  5 yaşında olacaktır.
Aday veya istekliler de kendi malı olan  araçlar için ; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporu ile tevsik edeceklerdir.
Araçlara ait teknik özellikler ihale dokümanı kapsamında olup; araçlarla ilgili kapasite raporları ve teknik özellikleri belirtir bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.
 

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

TS 13111  İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi
ISO:9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
ISO:14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
 

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Söz konusu İhalede;  Kent Temizliği Hizmetleri  ( Katı Atık Toplama, Nakletme ve /veya Cadde Sokak Süpürme işleri)  benzer iş olarak  kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Temizlik İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan Takvim günü) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 


submit
submit